Witamy w naszym Liceum

Jesteśmy nową szkołą, która zawiązała się z potrzeby tworzenia dobrej edukacji oraz w odpowiedzi na oczekiwania rodziców i uczniów współpracujących z nami. Nasze doświadczenie  w działalności edukacyjnej  sięga 2009 r., kiedy to powstało Niepubliczne Przedszkole i Świetlica Kreatywnego Rozwoju Tęczowa Kraina w Szczecinie, a następnie Szczecińska Szkoła Witruwiańska SVS, która w 2019 roku otrzymała akredytację od International Baccalaureate do nauczania międzynarodowym programem Pirmary Years Programme.

Filozofia Szkoły Witruwiańskiej ma na uwadze ukształtowanie ucznia do odnoszenia sukcesów w nauce oraz w dalszym życiu – pobudzanie jego ciekawości świata, kreatywności oraz wrażliwości na doznania innych.

LO SVS kształci uczniów na miarę wyzwań XXI wieku, aby potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym globalnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

Dostarczamy wielu nowoczesnych narzędzi do rozwoju umiejętności lingwistycznych, poznawczych i badawczych.

Matura

polska

Egzamin maturalny, organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich jednak ważną rolą…

Matura

międzynarodowa

Matura Międzynarodowa jest programem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieki 16-19 lat, który obejmuje dwa ostatnie lata liceum. Tak jak i w polskim liceum , nauka kończy się sesją egzaminacyjną. W trakcie nauki wpierane są takie umiejętności jak krytyczne myślenie, samodzielność oraz…

Edukacja

domowa

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Leonardo SVS umożliwia młodzieży naukę nie tylko w systemie stacjonarnym, ale i w systemie edukacji domowej. Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Oświatowe). Jest to szczególne rozwiązanie edukacyjne dla…

Czego mogą Państwo oczekiwać

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Leonardo SVS to szkoła, która zauważa człowieka w jego unikatowej naturze, potrafi tchnąć w ucznia potrzebną mu pasję i zwrócić uwagę na jego osobiste talenty. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do nauczania rozwijamy w młodych ludziach wewnętrzną motywację do nauki oraz uczymy samodzielnego i krytycznego myślenia. Nasze programy tworzymy tak, aby pomogły one uczniom zdefiniować i zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie i reagować na wyzwania, jakie ze sobą niosą. Kształtujemy takie postawy jak wrażliwość na potrzeby innych, otwartości, międzykulturowe zrozumienia i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Zależy nam na tym, aby w przyszłości nasi absolwenci byli gotowi do aktywnego tworzenia tolerancyjnego i wolnego od konfliktów świata.

Dwujęzyczność – lekcje prowadzone w dwóch językach – polskim i angielskim, poznawanie języka poprzez immersję językową, czyli zanurzenie, dzięki czemu angielski staje się naturalnym językiem;

Nowoczesne metody nauki oparte o neurodydaktykę i psychologię interdyscyplinarną;

Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia i pomoc w odkrywaniu jego osobistych talentów;

Interdyscyplinarne nauczanie holistyczne, czyli całościowe ujmowanie zagadnień, łączenie wszelkich źródeł informacji i rozwiązań oraz odkrywanie związków między wiedzą zdobytą a otaczającym światem poprzez pracę opartą na projektach edukacyjnych;

Kształcenie umiejętności miękkich, m.in. jasnego wyrażania poglądów i uczuć, umiejętności słuchania innych, asertywność, zarządzanie swoim czasem;

Promowanie uniwersalności człowieczeństwa oraz poznawanie kultury, tradycji i historii własnego narodu oraz zrozumienie i szacunek dla innych kultur;

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne podejście edukacyjne i świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne, które są gwarancją profesjonalnego przygotowania naszych uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Możliwość wyboru przez ucznia polskiej matury, międzynarodowej matury lub obu jednocześnie.

Kameralne klasy liczące maksymalnie 16 uczniów;

Przestronne i jasne pomieszczenia klasowe wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, takie jak sprzęt multimedialny: tablice interaktywne i projektory, laptopy, tablety;

Jednozmianowy plan godzin;

Brak dzwonków;

Sprawdzoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę – współpracujemy z osobami posiadającymi nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale także odpowiednie predyspozycje, dla których praca jest pasją, a człowiek największą wartością;

Nauczanie zorganizowane tak, aby uczniowie efektywnie wykorzystali czas spędzony w szkole, a jednocześnie mieli okazję nawiązać bliższe relacje z innymi uczniami oraz nauczycielami;

W naszym liceum w ramach inicjatyw szkolnych i pozaszkolnych dbamy o rozwój społeczny, emocjonalny i kulturowy naszych uczniów.

Dwujęzyczne nauczanie – aby doskonalić warsztat językowy naszych uczniów, wdrażamy dwujęzyczny program nauczania na części przedmiotów. Nieustannie wzbogacamy bibliotekę szkolną w anglojęzyczny księgozbiór, a nasze sale przedmiotowe wyposażone są w anglojęzyczne pomoce dydaktyczne.

Koła zainteresowań – w naszym liceum stawiamy na wzmacnianie indywidualności i zainteresowań uczniów, dlatego proponujemy im zajęcia rozwijające zainteresowania „szyte na miarę zainteresowań i uzdolnień poza budynkiem szkoły, we współpracy z innymi organizacjami i pasjonatami.

Koła przedmiotowe – dostosowane są do potrzeb i oczekiwań uczniów. Realizujemy zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, mającym trudności, zajęcia z uczniami dyslektycznymi oraz konsultacje nauczycielskie.

Kontakty międzynarodowe – poprzez kontakty międzynarodowe (m.in. szkołami realizującymi program IB na całym świecie) wzmacniamy w sposób naturalny kompetencje językowe, dając biegłość posługiwania się w szczególności językiem angielskim. Położenie naszego miasta daje także duże możliwości kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Współpraca z pracodawcami – zwracając uwagę na zainteresowania uczniów i ich oczekiwania, charakter lokalnego rynku pracy oraz globalne tendencje, nawiązujemy współpracę z pracodawcami i uczelniami wyższymi w celu poszerzania horyzontów uczniów, propagowania wiedzy i pokazywania różnych aspektów życia zawodowego. Nasi uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Wspieramy takie inicjatywy uczniowskie jak np. młodzieżowe mini przedsiębiorstwa.

Pytania i odpowiedzi

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Leonardo SVS to miejsce kameralne i bezpieczne, w którym młodzi ludzie mają szansę wyboru własnej ścieżki kształcenia. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i specjalnie dobranym metodom zapewniamy naszym uczniom wysoki poziom nauczania zgodny z międzynarodowymi standardami. Wspieramy ich talenty, ambicje i marzenia, tak aby stali się oni aktywnymi i świadomymi obywatelami świata.

Obecnie prowadzimy nabór do I, II  i III klasy liceum. Naszym kandydatom oferujemy następujące profile:

  • humanistyczno-lingwistyczny;
  • przygotowująca do matury międzynarodowej z rozszerzonym angielskim;
  • Science (nauki ścisłe) uczniowie mają do wyboru do następujące rozszerzenia: fizyka, geografia, chemia, biologia, matematyka, j. angielski).

Rekrutacja do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego SVS odbywa się w elektronicznym systemie Nabór, gdzie kandydaci do naszej szkoły mogą złożyć wniosek oraz wszystkie niezbędne załączniki, takie jak certyfikaty językowe, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Naszą kadrę tworzy grono wyspecjalizowanych i kreatywnych nauczycieli, którzy wiedzą, jak pobudzić naukową ciekawość uczniów i wspomóc ich w rozwijaniu pasji. Podczas pracy z młodzieżą stosują metody nauczania, które gwarantują wysoką jakość nauki i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, dbając przy tym o przyjazną atmosferę podczas zajęć i budowanie dobrych relacji wśród całej społeczności szkolnej.

Program matury międzynarodowej kładzie duży nacisk na umiejętności praktyczne swoich uczniów dlatego kilka zagadnień realizowanych w polskiej podstawie programowej może się nie pokrywać. Jednakże, treści realizowane w ramach programu będą rozszerzane i omawiane zarówno w teorii jak i praktyce.

Szkoły realizujące Program Matury Międzynarodowej bazują na małych grupach (do 20 uczniów), w których omawiane są zagadnienia. Każdy tematy omawiany jest zarówno w teorii oraz praktyce. Lekcje prowadzone są w języku angielskim.

Najistotniejszą sprawą dotycząca matury międzynarodowej są punkty, które można uzyskać. Należy wiedzieć, iż maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 45 – po 7 punktów z każdego z 6 zdawanych przedmiotów oraz 3 punkty, które można uzyskać za wyniki z TOK-u i EE.

Matura międzynarodowa jest respektowana na równi z polską maturą. Wyniki uzyskane w trakcie matury międzynarodowej zostają przeliczone według potrzeb uczelni – punkty lub procenty.

Istnieje możliwość rezygnacji z matury międzynarodowej i przystąpienia do matury polskiej. Niektóre z zagadnień z polskiej podstawy programowej nie pokrywają się, ale uczniowie naszego liceum mogą liczyć na pomoc nauczycieli w uzupełnieniu różnic programowych.

Tak! Uczniowie klas w których realizowany jest program Matury Międzynarodowej mogą zdawać również do polską maturę.

Tak jak w przypadku polskiej matury, istnieje możliwość podejścia do sesji poprawkowej.

W naszym liceum stawiamy na wzmacnianie indywidualności i zainteresowań, dlatego naszym uczniom proponujemy zajęcia „szyte na miarę”. Koła przedmiotowe dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań uczniów. Realizujemy również zajęcia –”rozwiń skrzydła”, gdzie obszarem działań jest pomoc w rozwijaniu swoich mocnych stron – w odkrywaniu talentów, odnalezieniu pasji i znalezieniu się w swoim Żywiole a także nadanie im takiego kształtu, by mogły w przyszłości posłużyć jako podstawy do szukania wymarzonego zawodu, który nie tylko będzie zapewniał stabilność finansową, ale również będzie sprawiał radość.

Na życzenie uczniów i rodziców szkoła za dodatkową opłatą organizuje dwudaniowe obiady, które przygotowuje i dowozi firma cateringowa. Uczniowie mają do wyboru dania mięsne, wegetariańskie oraz sałatki.

Złóż podanie o przyjęcie do szkoły średniej