edukacja domowa

LO SVS Leonardo » edukacja domowa

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Leonardo SVS umożliwia młodzieży naukę nie tylko w systemie stacjonarnym, ale i w systemie edukacji domowej.  

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Oświatowe). Jest to szczególne rozwiązanie edukacyjne dla rodzin, w których rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży mają możliwość i są gotowi, aby poprowadzić wspólną naukę z dziećmi w domu. 

 

Doskonale rozumiemy, że uczniowie realizujące obowiązek szkolny poza szkołą, mogą uczyć się zgodnie ze swoimi możliwościami w sposób bardziej dostosowany do ich indywidualnych potrzeb oraz w czasie, który im najbardziej odpowiada. Dzięki temu mogą one realizować swoje zainteresowania i pasje oraz rozwijać się w sposób nieskrępowany wymogami systemowymi.  

Jako szkoła ponadpodstawowa wspieramy uczniów i ich rodziny w procesie edukacji domowej, tak aby mogli oni realizować własne „pomysły na życie” i żyć zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami. 

 • Umożliwiamy uczniom z edukacji domowej udział w zajęciach edukacyjnych, wycieczkach i innych spotkaniach szkolnych, w miarę możliwości i potrzeb;
 • Zapewniamy dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz innych zasobów naszej biblioteki
 • Przygotowujemy dla każdego ucznia zakresy z podstawy programowej oraz wymagania na roczne egzaminy klasyfikacyjne;
 • Przeprowadzamy egzaminy roczne z poszczególnych przedmiotów, w dobrej atmosferze i dogodnych terminach;
 • Egzaminy roczne składają się części pisemnej (testu) oraz części ustnej, podczas której uczeń prezentuje wybrany przez siebie temat z danego przedmiotu;
 • Zapewniamy konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi oraz specjalistami i terapeutami (psycholog, pedagog, logopeda) po wcześniejszych uzgodnieniach;
 • Organizujemy warsztaty i kursy dla rodziców;
 • Pomagamy w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji, a do edukacji domowej w naszej szkole, można dołączyć w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

przy przyjęciu ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą wymagamy następujących dokumentów:

 • podanie/wniosek do dyrektora szkoły;
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

inne dokumenty wymagane przy zapisaniu ucznia do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Leonardo SVS to:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie o zamieszkaniu ucznia
 • oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

Kwestię egzaminów reguluje Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku oraz Ustawa O Systemie Oświaty

mówi: 

ust. 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty (mowa o ocenianiu i klasyfikowaniu – szczegółowo poniżej) 

Określa iż: 

Art. 44l: „Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ustawy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych zostaje cofnięte zezwolenie na edukację domową. 

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów (z 10 czerwca 2015 roku): 

„Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka,  zajęcia  artystyczne  i  wychowanie  fizyczne  oraz  dodatkowych zajęć  edukacyjnych. 

przeprowadza w formie pisemnej i ustnej komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład której wchodzą: 

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 
 • nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin 

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

Egzaminy – przebieg

Egzamin ma formę egzaminu klasyfikacyjnego całościowego z danego przedmiotu. Jest testem zbiorczym obejmującym wiedzę zgodnie z wcześniej przekazanym zakresem. 

Po egzaminie pisemnym, odbywa się egzamin ustny. 

Egzamin ustny zdawany jest przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły.

W części ustnej uczeń dostaje 3 pytania z listy zagadnień egzaminacyjnych przygotowanych przez nauczycieli danego przedmiotu. 

Uczeń może również przygotować projekt dotyczący zagadnienia z podstawy programowej z danego roku szkolnego. Projekt może mieć dowolną formę. Jednocześnie uczeń powinien potrafić go samodzielnie zaprezentować i odpowiedzieć na pytanie nauczyciela dotyczące prezentowanego zagadnienia (prezentacją projektu nie jest np. tylko odczytywanie treści umieszczonych na kolejnych slajdach czy też na plakacie). Cechy dobrej prezentacji projektu to: krótka, prosta, ciekawa, zapadająca w pamięć. 

Prezentacja projektu odpowiada jednemu pytaniu na egzaminie ustnym. Dodatkowo uczeń, który wykona projekt ma prawo wybrać dwa pytania, na które odpowie, z trzech przygotowanych przez nauczyciela. 

Egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu. Zdawany jest przez ucznia przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły. Dzień i godzinę egzaminów klasyfikacyjnych ustnych i pisemnych uczeń może wybrać spośród puli terminów wyznaczonych przez nauczyciela. 

W przypadku, gdy Uczeń ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specjalnych potrzeb podczas egzaminu (np. prawo do wydłużonego czasu), ma obowiązek przedstawić ją Szkole najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą egzaminu. 

Komisja egzaminacyjna ma maksymalnie 14 dni na sprawdzenie egzaminów. 
Za poszczególne zadania na egzaminie przydzielane są punkty. By zaliczyć egzamin i uzyskać promocję do następnej klasy, uczeń standardowo musi uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu zarówno z części ustnej jak i pisemnej. Średnia punktów z każdego egzaminu jest podstawą do wystawienia oceny końcowej z danego przedmiotu. 

Uczniowi przysługuje takie prawo, ale wyłącznie w przypadku, gdy Uczeń nie zaliczył egzaminu z danego przedmiotu. Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest indywidualnie. 

Uczeń ma możliwość wglądu i wniesienia odwołania od otrzymanego wyniku egzaminu, jednak nie później niż na 14 dni po otrzymanym wyniku egzaminu. Aby obejrzeć egzamin należy udać się w wyznaczonym przez Szkołę terminie. Egzamin można obejrzeć w obecności nauczyciela. 

Przedmioty

Realizacja przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym i/lub w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym.

Do przedmiotów ogólnokształcących, dla których podstawa programowa przewiduje tylko z należą:

•    podstawy przedsiębiorczości,
•    edukacja dla bezpieczeństwa.

Do przedmiotów ogólnokształcących, dla których podstawa programowa przewiduje zakres podstawowy i zakres rozszerzony należą:

•    język polski,
•    język obcy nowożytny,
•    historia,
•    wiedza o społeczeństwie,
•    geografia,
•    biologia,
•    chemia,
•    fizyka,
•    matematyka,
•    informatyka.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa 1Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Język polski TakTakTak
Język obcy nowożytnyTakTakTakTak
Drugi język obcy nowożytnyTakTakTakTak
Historia TakTakTakTak
Wiedza o społeczeństwieTakTak
Podstawy przedsiębiorczościTakTak
Geografia TakTakTak
Biologia TakTakTak
Chemia TakTakTak
Fizyka TakTakTak
Matematyka TakTakTakTak
Informatyka TakTakTak
Edukacja dla bezpieczeństwaTak
Muzyka/Plastyka/Filozofia Tak

Złóż podanie o przyjęcie do szkoły średniej