matura międzynarodowa

LO SVS Leonardo » matura międzynarodowa

Wdrażamy program przygotowujący do matury międzynarodowej

Matura Międzynarodowa jest programem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieki 16-19 lat, który obejmuje dwa ostatnie lata liceum. Tak jak i w polskim liceum, nauka kończy się sesją egzaminacyjną. W trakcie nauki wpierane są takie umiejętności jak krytyczne myślenie, samodzielność oraz otwartość ucznia na świat oraz tolerancja. Zwracana jest także uwaga młodzieży na potrzeby lokalnej społeczności oraz taka inicjatywa jak wolontariat.

Dyplom matury międzynarodowej honorowany jest przez wszystkie uczelnie polskie i zagraniczne. Otwiera drzwi do najlepszych uniwersytetów świata: jest honorowany przez brytyjski Oxford oraz Cambridge, a dobre wyniki na maturze ułatwiają aplikację na uczelnie amerykańskie, nawet renomowany Harvard. Absolwenci klas IB są często zwalniani z egzaminów wstępnych na studia oraz z dodatkowych egzaminów sprawdzających znajomość języków obcych. Ponadto niektóre zagraniczne uniwersytety oferują specjalne stypendia dla absolwentów.

W Polsce matura międzynarodowa traktowana jest na zasadach świadectwa dojrzałości (Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 1997 r.). Większość uczelni ma korzystny przelicznik ocen z programu matury międzynarodowej na „tradycyjne” polskie procenty, co ułatwia uczniom aplikację na studia w kraju. Niektóre uczelnie przyjmują absolwentów tych klas, pomijając tradycyjny proces rekrutacji. Prowadzony od kilku lat program IB PYP w szkole podstawowej jest gwarancją jakości, jaką oferują nasze placówki.

W związku z procesem starania się o uzyskanie akredytacji do nauczania programem Matury Międzynarodowej nasi nauczyciele przechodzą systematycznie szkolenia, a oferowany program skupiony jest na wszechstronnym rozwoju ucznia zarówno w aspektach: akademickim, jak i społecznym.

Klasa Przygotowująca do Matury Międzynarodowej

Program przygotowujący do matury międzynarodowej to prestiżowy program nauczania umożliwiający uczniom szkoły średniej zdanie międzynarodowego egzaminu maturalnego, honorowanego przez większość polskich i światowych uczelni. Dyplom ten otwiera drzwi na takie uczelnie jak brytyjski Oxford czy Cambridge lub amerykański Harvard.
Program przygotowujący jest dwuletnim cyklem przypadającym na klasę 3 i 4 polskiego liceum. Aby przygotować uczniów naszej szkoły do systemu nauczania, znacznie różniącego się od modelu polskiego, oferujemy im naukę w klasach o profilu dwujęzycznym. Klasy przygotowujące przypadają na pierwszy i drugi rok nauki w liceum i realizują całkowicie polską podstawę programową wzbogaconą o elementy nauczania projektowego i dodatkowe treści. Co więcej, uczniowie uczestniczą w intensywnych zajęciach języka angielskiego, który jest językiem wykładowym w dwóch kolejnych latach nauki w programie Matury Międzynarodowej oraz w zajęciach wprowadzających do przedmiotu (Teoria Wiedzy).

W drugim okresie nauki w klasie I uczniowie, którzy zdecydowali się zdawać maturę międzynarodową dokonują wyboru trzech przedmiotów, których naukę będą kontynuowali w klasach 3 i 4 na poziomie standardowym oraz trzech przedmiotów, z których wiedzę będą zdobywać na poziomie rozszerzonym. Nasi uczniowie mogą korzystać z konsultacji z koordynatorem programu, który udziela im realnej pomoc w dokonaniu wyboru przedmiotów oraz ich poziomów.

Uczniowie, którzy zdecydowali się zdawać polską maturę, kontynuują naukę w klasie o profilu dwujęzycznym według polskiej podstawy programowej i nadal uczestniczą w intensywnych zajęciach języka angielskiego.

Co znaczą skróty?

Teoria wiedzy (Theory of Knowledge) czyli w skrócie TOK jest jednym z niezbędnych elementów, które umożliwiają podejście absolwenta szkoły ponadpodstawowej do matury międzynarodowej. Jest to przedmiot interdyscyplinarny, mający na celu naukę podstaw epistemologii i krytycznego myślenia. W trakcie zajęć uczniowie stawiają wiele pytań mających na cele kwestionowanie tradycyjnego podejścia do nauczania oraz wielu kwestii, które uważamy za oczywiste i jasne. Podstawowym celem Theory of Knowledge jest rozbudowanie i wzmocnienie w uczniach zdolności stawiania pytań, wzmocnienie postawy krytycznej i refleksyjnego podejścia do dostępnej wiedzy. Uczniowie zapoznają się z poszczególnymi obszarami wiedzy (areas of knowledge), takimi jak matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, sztuka, etyka, nauki społeczne i ze sposobami zdobywania wiedzy (ways of knowing): języki, poznanie zmysłowe, umysł, emocje, intuicja.

CAS czyli Creativity Activity Service (wszechstronny rozwój osobowości ) odnosi się do jednego z trzech podstawowych elementów programu matury międzynarodowej wraz z Extended Essay oraz Theory of Knowledge, który ma na celu rozwinięcie: ⇒ umysłu (Creativity) ⇒ sprawności fizycznej (Activity) ⇒ wrażliwość społecznej (Service) Aby uzyskać zaliczenie uczeń : ⇒ odbywa wybrane przez siebie zajęcia twórcze ⇒ odbywa wybrane przez siebie zajęcia z zakresu wychowania fizycznego ⇒ odbywa wolontariat w wybranym przez siebie miejscu ⇒ prowadzi regularny zapis swoich odczuć i doznań oraz nowych umiejętności i doświadczeń wyniesionych z CAS-u .

Uczniowie powinni poświęcić CAS-owi średnio trzy godziny w tygodniu. Czas ten należy rozłożyć równo na trzy elementy omawianego przedmiotu: Creativity Activity & Service. Istotnym elementem CAS-u jest CAS project, na który uczeń musi poświęcić co najmniej miesiąc i być odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

Ostatnim niezmiernie istotnym elementem przygotowującym do matury międzynarodowej jest „EE” (EXTENDED ESSAY).

Jest to autorska praca badawcza na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w ramach programu, pisana przez ucznia przez dwa semestry. Przez cały ten okres uczeń współpracuje ze swoim promotorem, co sprawia, że proces ten możemy porównać do pisania pracy licencjackiej na uniwersytecie. Powinna ona liczyć około 4000 słów.  

Celem Extended Essay jest między innymi zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności badawczych, wnioskowania i analizy, przeprowadzenia badań nad wybranym przez niego problemem, pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji pracy i systematyczności. Prace te, podobnie jak egzaminy maturalne matury międzynarodowej, sprawdzane są poza szkołą przez egzaminatorów zewnętrznych. 

Jakie warunki musi spełnić uczeń aby otrzymać Dyplom Matury Międzynarodowej?

Powszechnie wiadomo, że jeśli masz coś zdobyć wymagane są pewne regulacje czy też warunki, poniżej podajemy jakie należy spełnić.

Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie 6 egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) w sesji egzaminacyjnej, która odbywa się w maju.
Uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej z pokazanych na końcu grup), których uczy się przez cały dwuletni cykl. Wymagane jest aby wybrać:

3 (lub 4) przedmioty na poziomie rozszerzonym Higher Level – HL (6 godzin tygodniowo);
3 (lub 2) przedmioty na poziomie podstawowym Standard Level – SL (4 godziny tygodniowo);

 

Psychologia sukcesu, twierdzi, że „cel to spisane marzenia” i „aby spełnić swoje marzenia, trzeba tego chcieć”.

Twój cel jest oczywisty – zdać maturę. Postaw sobie pytanie, po co tę maturę chcesz zdać i z jakim wynikiem. Jeśli określisz sobie główny cel, stanie się on motywatorem do działania. Żeby osiągnąć cel główny, trzeba sobie wyznaczyć także mniejsze cele, które na pierwszy rzut oka są łatwe do osiągnięcia. Samorealizacja, pasja i dążenie do sukcesu gwarantują, że zdasz i to lepiej niż myślisz. „Nauka to pokarm dla rozumu” (Lew Tołstoj) i to prawda, uczysz się i zdajesz egzaminy, rozwijasz się i o to właśnie chodzi.

Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin kursu Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge – TOK) – METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH, którego celem jest pokazanie uczniom logicznych i racjonalnych podstaw naszej wiedzy, subiektywnych i ideologicznych przesłanek naszych przekonań oraz rozwinięcie krytycznej refleksji nad własnym poznaniem i uczeniem się, badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Jest to przedmiot interdyscyplinarny uczący zasad pisania akademickiego, niezwykle istotnego na anglojęzycznych uniwersytetach. 

Uczeń zobowiązany jest także do wypracowania puli 150 godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS – Creativity, Action, Service (TWÓRCZOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, DZIAŁANIA SPOŁECZNE), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach projektów na lekcjach wychowawczych i wychowania fizycznego, dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności. Najistotniejsza część to „service”, czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy kontrolowana jest przez koordynatora CAS. Każda działalność w programie musi być udokumentowana raportami z opisem pracy i samooceną 

Kolejnym  wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie pracy badawczej Extended Essay. Uczniowie sami wybierają przedmiot oraz temat i przez okres dwóch lat pod nadzorem promotora przygotowują pracę liczącą około 4000 słów. 

grupa 1
język ojczysty (polski lub angielski)
grupa 2
język obcy: angielski (kontynuacja)włoski, hiszpański, francuski
grupa 3
historia / geografia / ekonomia
grupa 4
chemia / biologia / fizyka / informatyka
grupa 5
matematyka – jest przedmiotem obowiązkowym, można wybrać jedną z dwóch oferowanych zarówno w opcji rozszerzonej jak i podstawowej:
⇒ matematyka: Analiza i sposoby podejścia (Analysis and Approaches)
⇒ matematyka: Zastosowania i interpretacje (Applications and Interpretations)
grupa 6
przedmioty artystyczne

Egzaminy w sesji Matury Międzynarodowej odbywają się w maju. Skala ocen od 1 (najniższa) do 7 (najwyższa). W sumie maksymalnie po 6 egzaminach uczeń może zgromadzić 42 punkty. Dodatkowe 3 punkty przyznawane są za przedmiot Teoria Wiedzy TOK oraz pracę badawczą Extended Essay. Daje to maksymalną liczbę 45 punktów. Aby zaliczyć program Matury Międzynarodowej trzeba zdobyć minimum 24 punkty (przy pewnych dodatkowych warunkach).  

Wszystkie arkusze egzaminacyjne są oceniane zewnętrznie przez egzaminatorów rozsianych po całym świecie. Wyniki matur są następnie przesyłane do Genewy, gdzie przygotowuje się dyplomy. Uczniowie maja dostęp do wyników w pierwszej dekadzie lipca. 

Złóż podanie o przyjęcie do szkoły średniej