zasady rekrutacji

LO SVS Leonardo » zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Kryteria rekrutacji 

 • Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów 
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 • Szczególne osiągnięcia ucznia 
 • Ukończenie szkoły z wyróżnieniem 
 • Aktywność społeczna 

 

Do szkoły w pierwszej kolejności będą przyjęci 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej. (Wykaz konkursów znajduje się na stronie zachodniopomorskiego kuratora oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.) 

 1. Przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty wg. Zasady: wynik procentowy z danego zakresu pomnożony przez 0,35 pkt – język polski, 0,35 pkt – matematyka oraz 0,3 pkt – język obcy nowożytny (maksymalnie 100 pkt):
 •     Języka polskiego – maks.35 punktów 
 •     Matematyki – maks.35 punktów 
 •     Języka obcego nowożytnego– maks 30 punktów 
 1. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):
 • Do klasy science – nauki ścisłe – język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz biologia/geografia/fizyka/chemia (1 przedmiot do wyboru przez kandydata) 
 • Do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim – język polski, matematyka, język angielski oraz język obcy nowożytny /geografia/historia/informatyka (1 przedmiot do wyboru przez kandydata) 
 • Do klasy humanistyczno – lingwistycznej – język polski, matematyka, język angielski oraz język obcy nowożytny /geografia/historia (1 przedmiot do wyboru przez kandydata) 

Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się: 

 •     Celujący – 18 punktów 
 •     Bardzo dobry – 17 punktów 
 •     Dobry – 14 punktów 
 •     Dostateczny – 8 punktów 
 •     Dopuszczający – 2 punkty 
 1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
 1. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maks. 18 punktów
 1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – maks. 3 punkt

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200) 

W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z: 

 1. wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci), 
 2. niepełnosprawności kandydata, 
 3. niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, 
 4. niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, 
 5. niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, 
 6. samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), 
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Wszystkie muszą być potwierdzone kopią właściwego dokumentu (oryginał do wglądu). Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 1. W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli do 28 lipca  2022 r.) Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do LO SVS w szczecinie, 
 2. do 3 dni od dnia złożenia podania od rodzica, komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły, 
 3. do 3 dni po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może złożyć do dyrektora LO SVS w szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 
 4. do 3 dni od dnia wpłynięcia odwołania, dyrektor LO SVS w szczecinie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych przez kuratorium oświaty. 

Harmonogram rekrutacji do LO SVS

Do godz. 15.00 22.07.2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do LO SVS.  

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych przez kuratorium oświaty.

Czesne na rok szkolny 2023/2024 wynosi 1000 zł w klasie ogólnej, a w klasie przygotowującej do międzynarodowej matury: 1400 zł.

Czesne jest płatne przez 12 miesięcy.

Obowiązuje także jednorazowe wpisowe w wysokości 1000 zł.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 502 225 260

Spotkanie integracyjne – poznajmy się!

Przyjdź do nas na ul. Wojska Polskiego 164 . Wspólnie spędzimy czas, aby się poznać bliżej.

Umów się na spotkanie:

502-225-260

Przepisy dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.) rozdział 6 pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1737 ) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019r., poz. 1700 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

wynik przedstawiony w procentach z: 

 1. języka polskiego,
 2. matematyki
  • mnoży się przez 0,35; a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
  • mnoży się przez 0,3. 

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,  wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 1. za ocenę celującą – przyznaje się po 18 punktów;
 2. za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;
 3. za ocenę dobrą – przyznaje się po 14 punktów;
 4. za ocenę dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;
 5. za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty. 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

Przeliczania na punkty kryterium osiągnięć uzyskanych w zawodach i konkursach: 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

Uwaga! Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, gdzie powinny być m.in. odnotowane:

 1. uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
 2. osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

Uwaga! Uczniowie którzy uzyskali w poprzednich latach szkolnych tytuł laureata, finalisty lub zajęli odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonych w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty” aktualnym w danym roku szkolnym, zachowują swoje uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

W przypadku absolwentów szkół funkcjonujących w innych województwach należy także uwzględnić uzyskanie przez nich zwycięskich miejsc w zawodach, które zostały umieszczone w wykazie opublikowanym przez właściwego dla miejsca funkcjonowania szkoły kuratora oświaty pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 1. za ocenę celującą – przyznaje się po 35 punktów,
 2. za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 30 punktów,
 3. za ocenę dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
 4. za ocenę dostateczną – przyznaje się po 15 punktów,
 5. za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 10 punktów; 

Przeliczanie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 1. za ocenę celującą – przyznaje się po 30 punktów,
 2. za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
 3. za ocenę dobrą – przyznaje się po 20 punktów,
 4. za ocenę dostateczną – przyznaje się po 10 punktów,
 5. za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 5 punktów. 

Uczniowi szkoły podstawowej, który uzyskał odpowiednio tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do: 

 1. publicznej szkoły ponadpodstawowej, z tym, iż w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kandydaci muszą uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 
 2. publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej; 
 3. publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, jeżeli uzyskają pozytywny wynik odpowiednio sprawdzianu kompetencji lub predyspozycji językowych. Powyższy warunek nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 

Złóż podanie o przyjęcie do szkoły średniej