nabór poprzez system Urzędu Miasta

LO SVS Leonardo » nabór poprzez system Urzędu Miasta

System elektronicznego naboru

Wniosek i wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w

SYSTEMIE NABÓR (na swoim indywidualnym koncie),

 

Powyżej szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku

Spotkanie integracyjne

Przyjdź do nas na ul. Mickiewicza 49. Wspólnie spędzimy czas, aby się poznać bliżej.

23.08. i 30.08.2022

godz. 11.00

Przepisy dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.) rozdział 6 pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1737 ) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019r., poz. 1700 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

wynik przedstawiony w procentach z: 

 1. języka polskiego,
 2. matematyki
  • mnoży się przez 0,35; a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
  • mnoży się przez 0,3. 

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,  wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 1. za ocenę celującą – przyznaje się po 18 punktów;
 2. za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;
 3. za ocenę dobrą – przyznaje się po 14 punktów;
 4. za ocenę dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;
 5. za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty. 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

Przeliczania na punkty kryterium osiągnięć uzyskanych w zawodach i konkursach: 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

Uwaga! Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, gdzie powinny być m.in. odnotowane:

 1. uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
 2. osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

Uwaga! Uczniowie którzy uzyskali w poprzednich latach szkolnych tytuł laureata, finalisty lub zajęli odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonych w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty” aktualnym w danym roku szkolnym, zachowują swoje uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

W przypadku absolwentów szkół funkcjonujących w innych województwach należy także uwzględnić uzyskanie przez nich zwycięskich miejsc w zawodach, które zostały umieszczone w wykazie opublikowanym przez właściwego dla miejsca funkcjonowania szkoły kuratora oświaty pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 1. za ocenę celującą – przyznaje się po 35 punktów,
 2. za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 30 punktów,
 3. za ocenę dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
 4. za ocenę dostateczną – przyznaje się po 15 punktów,
 5. za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 10 punktów; 

Przeliczanie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 1. za ocenę celującą – przyznaje się po 30 punktów,
 2. za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
 3. za ocenę dobrą – przyznaje się po 20 punktów,
 4. za ocenę dostateczną – przyznaje się po 10 punktów,
 5. za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 5 punktów. 

Uczniowi szkoły podstawowej, który uzyskał odpowiednio tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do: 

 1. publicznej szkoły ponadpodstawowej, z tym, iż w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kandydaci muszą uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 
 2. publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej; 
 3. publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, jeżeli uzyskają pozytywny wynik odpowiednio sprawdzianu kompetencji lub predyspozycji językowych. Powyższy warunek nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 

Złóż podanie o przyjęcie do szkoły średniej